تبلیغات

برای اولین بار با شکس دادن Tony Roy قهرمان IWF Heavyweight champion شد.
در 26 اکتبر 1996 در راو با شکست Marc Mero قهرمان

WWF Intercontinental champion
شد
.
در جون سال 1997 عنوان King of the Kings رو برای اولین بار به خودش اختصاص داد
.
در 22 دسامبر 1997 در راو با شکست Shawn Michaels قهرمان

WWF European Champion
شد.
در 17 مارچ 1998 در راو با شکست دادن Owen Hart باز هم عنوان

قهرمانی European Champion رو به خود اختصاص داد
.
در 30 آگست 1998 در سامر اسلم با شکست راک باز هم قهرمان

Intercontinental champion
شد.
در 23 آگست 1999 در راو با شکست Mankind قهرمان

Federation Champion WWF
شد.
در 26 سپتامبر 1999 در آنفورگیون باز هم قهرمانی خودش رو به دست آورد

(
در یک بازی 6 نفره).
در 3 جنیوری 2000 در راو با شکست Bigshow باز هم قهرمانی

Federation
رو از آن خود کرد.
در 21 می سال 2000 در Judmegnt Day با شکست The Rock باز هم قهرمانی

Federation
رو از آن خود کرد..
در 5 آپریل 2003 در اسمکدان با شکست دادن جریکو قهرمان

Intercontinental champion
شد.
در 16 آپریل همان سال در راو با شکست Jeff Hardy قهرمانی

Intercontinental champion
رو پس گرفت.
در 30 آپریل 2003 در بکلاش همراه با استیو آستین با شکست دادن

Kane
و Undertaker قهرمان WWE Tag Team Champion شد.
در جنیوری سال 2002 قهرمانی رویال رامبل رو از آن خود کرد
.
در 17 مارچ همان سال(2002) در رستلمانیا با شکست جریکو قهرمان

Undisputed Title
شد.
در سپتامبر 2002 در راو قهرمانی
World Heavy Weight Champion
که هم اکنون در دست باتیستا است رو به دست آورد
.
در 15 دسامبر 2002 در آرماگدون با شکست شاون مایکلز قهرمانی خودش

(World Heavy Weight Champion)
رو پس گرفت
نکته: تریپل اچ از این تاریخ به بعد فقط قهرمانی
World Heavy Weight Champion
رو کسب کرده است.
در 14 مسابر 2003 در آرماگدون قهرمانی خودش رو در یک بازی 3 نفره

از Bill Goldberg پس گرفت.
در 12 دسامبر 2004 در آنفورگیون قهرمانی خودش رو از یکی از دوستانش

یعنی رندی اورتون پس گرفت

در سال 2002 قهرمان رویال رامبل شد